Logo Renewables Neg
IMG 0780 Photomontage

Tveiteheia kraftverk

Fred. Olsen Renewables ønsker å øke kraftproduksjonen i Agder ved å etablere et kraftverk i Evje og Hornnes som kombinerer vind- og solkraft.

Et vind- og mulig solkraftprosjekt med nasjonal aktør i ryggen

Det norskeide selskapet Fred. Olsen Renewables foreslår å øke kraftproduksjonen i Agder. Prosjektområdet er lokalisert vest i Evje og Hornnes, i fjellområdet rundt Lauvåsknuten. Fred. Olsen Renewables arbeidet med prosjektplanene i 2019, og det er inngått avtale med grunneierne i området for oppføring av vindturbiner.

Nå ønsker vi hente inn kunnskap fra lokalmiljøet for å oppklare om kommune og lokalsamfunn ønsker å gå videre med prosjektet. Dersom kommunen, og deretter NVE, sier ja til prosjektet, kan vindturbinene stå klare i 2029. Solkraftverket kan settes opp gradvis etter det, dersom grunneierne og kommunen ønsker dette.

Ønsker å utvikle vind- og solkraftprosjekter i samarbeid med lokale aktører

Lista M Sol
Fotomontasje av solceller i Lista vindkraftverk, i kombinasjon med eksisterende vindturbiner

Fred. Olsen Renewables er et norskeid selskap som utvikler, bygger, drifter og eier anlegg innenfor fornybar energi. Selskapet har over 30 års erfaring, og innehar i dag majoritetseierskap i 12 storskala vindkraftverk i Skottland, Sverige og Norge.

Vårt eldste vindkraftverk, Brockloch Rig, er 27 år, og vårt nyeste vindkraftverk ferdigstilles i desember 2023.

For denne type prosjekter er det viktig å involvere kommune og lokalsamfunn, og vi vil derfor undersøke mulighetene for ytterligere lokal forankring i våre prosjekter gjennom deleierskap i prosjektet av kommunene eller via lokale/regionale kraftselskap.

Eksempler på slike prosjektsamarbeid: Brunane-Luberg i Drangedal og Nome www.brunane-luberg.no og Laksefjorden i Lebesby www.laksefjordenvind.no

Fred. Olsen Renewables sine anlegg produserte i 2022 over 2,1 TWh fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til cirka 577 000 husholdninger. Antall husholdninger er basert på vår produksjon og gjennomsnittlig forbruk i landene der vi har produksjon.

Högaliden (4)
Br1 V2

Bildet til venstre viser Högaliden, i drift 2022. Moderne turbiner ruver over tretoppene, slik at trefelling ikke er påkrevd annet enn til adkomstvei og oppstillingsplasser. Bildet til høyre viser Brockloch Rig som ble satt i drift i 1996.

En stor mulighet for Evje og Hornnes kommune

Tveiteheia kraftverk vil gi store årlige inntekter til kommunen, samt varige arbeidsplasser frem mot 2060. De samlede kommunale inntektene fra vindturbinene er estimert til å være ca. 650-780* millioner kroner til kommunen over levetiden, basert på våre beregninger med forventet rammeverk og kostnader/inntekter. Våre beregninger viser også at prosjektet vil betale offentlige nettavgifter på ca. 180 millioner over levetiden, og at staten vil ta inn 1,1 milliarder gjennom inntektsskatt og grunnrenteskatt**. Som annen kraftproduksjon vil også eventuell solkraft også gi ytterligere kommunale inntekter i fremtiden.

Dersom kraften fra Tveiteheia skal bygges med atomkraft eller havvind kan det koste samfunnet mellom 1,5 og 4 milliarder i subsidier.

Prosjektet er lokalisert i heiområdene ca. 8 km vest for Evje sentrum. Området er valgt ut basert på en rekke kriterier. Etter flere innledende studier, har vi vurdert eventuelle konflikter med både natur-, miljø- og samfunnsinteresser. Vi har sett på hvor synlig anlegget vil være for omgivelsene, hvor stor avstand det er til boligbebyggelse, samt i hvilken grad anlegget vil påvirke biologisk mangfold. Prosjektet har allerede aksept fra de berørte grunneierne innenfor prosjektområdet for oppføring av vindturbiner.

Mesteparten av vannkraftpotensialet i Agder er allerede utnyttet. Det finnes noen mindre prosjekter, som Fennefoss og Syrtveitfossen, som kan produsere 184 GWh. Dette er litt under halvparten av hva vindturbiner i Tveiteheia kan produsere.

* Intervall basert på både et konservativt investeringsbeløp som er 25% lavere enn dagens kostnadsnivå,
og et investeringsbeløp basert på dagens marked. Beløp i 2023-priser.
** Det er planlagt innførsel av grunnrenteskatt på vindkraft fra 2024. Dette kan gjøre prosjektet ulønnsomt.

Tveiteheia Kart Brosjyre

Vindturbinene kan ferdigstilles i 2029. Deretter ønsker vi en gradvis utbygging av solceller, der vi i første omgang ser for oss å søke på et solkraftområde som representerer et areal tilsvarende ca. 200-300 mål. Utbygging av solkraft forutsetter også at grunneiere og kommune ønsker dette.

Kartet til venstre viser det foreløpige prosjektområdet.

Slik kan det se ut

Anlegget vil være synlig for omgivelsene. Vi har laget flere foreløpige illustrasjoner på hvordan anlegget kan se ut fra ulike deler av Evje og Hornnes. Disse vil oppdateres etter hvert som prosjektet modnes. Foreløpig er antall turbiner, størrelse, og plassering basert på innledende studier, og vil endre seg som følge av ny kunnskap og dialog med kommune, grunneiere og lokalsamfunn.

De foreløpige illustrasjonene inkluderer vindturbiner med en totalhøyde på 200 meter, og er utarbeidet for at lokalsamfunnet skal få en forståelse av hvilken visuell påvirkning disse kan gi.

Etter hvert som prosjektet modnes vil man kunne lage visualiseringer som også omfatter veitrasé, oppstillingsplass og eventuelle solcelleområder, men dette er et mer omfattende arbeid som også krever mer kunnskap om blant annet aktuelle veitraséer.

IMG 2410 Photomontage
Bildet viser fotomontasje for hvordan prosjektet kan se ut fra Uleberg.

Foreløpige nøkkeltall

Prosjektet har et foreløpig planlagt areal på 9,2 km². Dette inkluderer 0,27 km² som vil brukes til veier og oppstillingsplass for turbinene.

  • Antall turbiner: ca. 19*
  • Antatt årlig produksjon fra vindturbiner: ca. 430 GWh*
  • Turbinhøyde: ca. 200-250 m totalhøyde
  • Ferdigstilt: Vindturbinene kan stå klare i 2029. Solkraftutbyggingen kan komme gradvis etter dette.
  • Forventet konsesjonsperiode: 30 år. (Konsesjonsperiode er den tiden det kan bli gitt tillatelse til at vindturbinene kan stå. Etter det må det søkes på nytt.)

* Blir prosjektarealet mindre, vil det bli færre turbiner og mindre produksjon

Vil det bli ringvirkninger

Ja, dersom kommunen vedtar å bygge et kombinert vind- og solkraftverk i Evje og Hornnes, vil det gi betydlige årlige inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Nye beregninger av de kommunale inntektene er høyere enn hva vi kommuniserte i 2019. Dette skyldes blant annet teknologiutvikling og innføring av produksjonsavgift. Endelig prosjektstørrelse vil være med å påvirke disse tallene, og foreløpige tall for antall turbiner, produksjon og kommunale inntekter er basert på en full utbygging.

Kommunale inntekter

Prosjektet kan gi en inntekt på ca. 22 millioner kroner årlig til Evje
og Hornnes kommune gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift
fra vindkraft*. Dette betyr mer til velferd i kommunen. Eventuelle
inntekter fra solkraft kan komme i tillegg.

*Forutsetninger:
- 7 promille i eiendomsskatt
- 2,3 øre/kWh i produksjonsavgift for vindkraft
- Investeringsbeløp 25% lavere enn hva vi ser i dagens marked

Verdiskapning i anleggsfase

Vindkraftverket vil ha en estimert investeringskostnad på ca. 1,8 milliarder kroner. Erfaringer fra andre prosjekter viser at rundt 30 prosent av dette er kostnader knyttet til anleggsarbeid som kan gjøres av lokale/ regionale/nasjonale aktører.

Verdiskapning i driftsfase

Et vindkraftverk krever regelmessig service og tilsyn. Det betyr flere lokale jobber. For et vindkraftverk med ca. 19 vindturbiner, vil det anslagsvis kreve ca. 3-5 ansatte.

Øvrige offentlige inntekter

Øvrige offentlige inntekter omfatter innmatingstariff som vil følge av
prosjektet, og vil gi ca. 6 millioner kroner i året. I tillegg vil det tilfalle inntektsskatt og grunnrenteskatt fra selskapene, men denne vil variere med strømpriser og et eventuelt overskudd.

Fond for allmennyttige formål

Det er vanlig å etablere et allmennyttig fond for berørte lokalsamfunn, som vil styres av lokale aktører. Slike initiativer
kan for eksempel være:
• Turstier for ulike bruker grupper
• Idrettslag eller foreninger
• Energieffektiviseringsprosjekter

Dette er prosessen for endelig godkjenning av kraftverket

I år trådte det i kraft nye lover som gir kommunene full bestemmelsesrett i vindkraftspørsmål. Når kommunene har godkjent vind- og solkraftprosjektet, kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi tillatelse til at vindkraftanlegget faktisk kan bygges. Prosessen frem til endelig godkjenning av prosjektet er skissert under. Det vil være flere offentlige høringer, hvor alle gis mulighet til å si sin mening, før en avgjørelse foreligger.

Prosess

Utvikling av solkraft vil skje stegvis, dersom grunneier og kommune ønsker det

Prosjektet har avtale med grunneierne om oppføring av vindturbiner, og en eventuell utvikling av solkraft på området avhenger av aksept fra både grunneiere og kommune. Dersom vi kommer til enighet med grunneierne om solkraft, og kommunen ønsker at både vindturbiner og solceller skal realiseres i området, planlegger vi å installere dette stegvis etter at vindturbinene er i drift.

I første omgang ser vi for oss å utnytte et område på ca. 200-300 mål for solkraft. Erfaringer som både vi, grunneiere og kommune gjør i forbindelse med dette, vil avgjøre om det er aktuelt med utvidelse av solkraft i prosjektområdet.

Hvorfor er det rasjonelt å bygge vind- og solkraft i samme område?

Å kombinere produksjonen av vindkraft- og solkraft på samme areal er god arealutnyttelse. Det gir mer produksjon innenfor det samme prosjektområdet, og gir en optimal utnyttelse av infrastrukturen som etableres i et slikt prosjekt. Vinden vil variere gjennom året, men overføringsnettet dimensjoneres slik at den kan ta toppene når det blåser som mest. Det betyr at nettet har ledig kapasitet i en stor del av året, og denne kan utnyttes bedre når man kombinerer to energiressurser, der produksjon korrelere motsatt med hverandre med tanke på sesongvariasjoner. Vinden blåser mest på vinteren, og da er det minst sol. På sommeren hvor det blåser mindre er det derimot flest soltimer.

Vind- og solressurser sammenfaller også på samme areal i Norge pga. topografi. Det er på de åpne, høyereliggende områdene det er god vindressurs, men det er også her det er størst horisont og best solressurs. Hybrid kraftproduksjon med moderne teknologi øker arealutnyttelsen, og gir tre ganger så mye kraft per areal som regulerbar vannkraft, eller to ganger så mye kraft per areal som bygget vindkraft. I tillegg kan et kombinert vind- og solkraftanlegg dele på servicepersonell.

Screenshot 2023 12 19 151027
Sesongprofil for kraftforbruk, vannkrafttilsig, vindkraft på land og solkraft i Norge i forhold til gjennomsnittet. Kilde: NVE

Vind- og solkraft er god distriktsutvikling

Tilrettelegging av vind- og solkraft er god distriktspolitikk som gir store inntekter og verdiskapning i distriktene, og som senker kraftprisene til både befolkning og industri. Tjenesteytende bedrifter i storbyene kan tåle høye kraftpriser, men det gjør ikke alle hjørnesteinsbedriftene i distriktene.

Effektiv arealutnyttelse

Evje og Hornnes er en utmarkskommune, og en betydelig del av befolkningsgrunnlaget har tradisjonelt vært avhengig av utnyttelsen av kommunens utmarksressurser. Skogsdrift har tradisjonelt vært en viktig næring som har generert mange arbeidsplasser i området. Imidlertid har digitaliseringen i nyere tid redusert behovet for papir, og i kombinasjon med effektiviseringen av skogsbruket har denne næringen gradvis mistet noe av sin strategiske betydning.

Samtidig påvirker skogsdriften naturmiljøet betydelig, og store arealer i kommunen i dag er kultivert som skog, med et omfang på rundt 120-190 km2. Til sammenligning er planområdet til kraftverket 9 km2.

Bruttoinntekten for skogseierne i kommunen er anslått til ca. 14 millioner for denne utmarksbruken (2022-tall). Sammenlignet med dette viser vind- og solkraftpotensialet betydelig høyere avkastning i forhold til arealbruk. Overgangen til fornybare energikilder som vind- og solkraft kan derfor bidra til en mer bærekraftig utvikling og redusert press på naturområdene i Evje og Hornnes, samtidig som det gir økonomiske fordeler til fellesskapet i kommunen.

Skog Evje
Figuren viser areal i Evje og Hornnes med skog yngre enn 80 år. Prosjektområdet til Tveiteheia krafverk er også inkludert.

På klimatoppmøtet i Dubai i desember (COP28) har verdens land har blitt enige om å omstille seg vekk fra fossile brensler. Dersom Norge skal bli med på dette må vi bytte ut halvparten av energibruken vår, som i dag er fossil, med elektrisk kraft. Miljødirektoratet sier at vi trenger 34 TWh med ny kraft frem mot 2030 for å nå klimamålene. For å produsere denne kraften med hybrid kraftproduksjon, vil man trenge ca. 600 km² med «planområde». Dette tilsvarer 1% av arealet som brukes til skogsdrift i Norge. Verdiskapning fra 600 km² med hybridkraft vil overgå verdiskapningen fra all tømmerhogst i Norge.

La oss vite mer før vi bestemmer oss

Vi håper at fordelene med distriktsutvikling, lokal verdiskaping og inntekter til felleskapet, tas i betraktning når man skal avgjøre om man skal undersøke mulighetene for å gjennomføre dette prosjektet. Å gjennomføre en konsekvensutredning vil gi kunnskap for å vurdere fordeler og ulemper før kommunen senere skal ta stilling til prosjektet. Å starte en konsesjonsprosess er ikke et ‘ja til utbygging’ - det er å si ja til å innhente kunnskapen som er nødvendig for eventuelt å kunne si ja på et senere tidspunkt.

Forhåpentligvis har vi med dette gitt svar på noen av dine spørsmål om prosjektet. Om du synes at noe er uklart, svarer vi mer enn gjerne på alt det du måtte lure på.

Ta kontakt med Gaute Tjensvoll, forretningsutvikler for Tveiteheia kraftverk, for mer informasjon: gaute.tjensvoll@fredolsen.com 

IMG 0780 Photomontage
Bildet viser fotomonstasje for hvordan prosjektet kan se ut fra Tveit.