Logo Renewables Neg
Fallback 03

Digermulen vindkraftverk

Digermulen vindkraftverk er planlagt i Gamvik kommune i Finnmark, og er lokalisert ved Digermulfjellet sør for Lággu. Prosjektområdet består av to delområder som tilsammen er ca. 28 km2.

Vindkraftverket utvikles i et samarbeid mellom Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables AS (FOR). Samarbeidet mellom FK/FOR innebærer utvikling, bygging, drift og eierskap.

Logoer (2)
Type Wind
Status Development
Installed capacity 450 MW
Prosjektområde Ca. 28 km2
Kommune Gamvik, Finnmark

Ren og grønn energiproduksjon som kan gi økt aktivitet i eksisterende næringer, og sikre nye varige arbeidsplasser i 25-30 år

Det ble søkt om konsesjon for Digermulen vindkraftverk allerede tilbake i 2005, men kapasitetsmangel i det sentrale ledningsnettet førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke behandlet søknaden. På grunn av at en ny 420 kV kraftledning er under konsesjonsbehandling hos NVE er det nå aktuelt å gjenoppta konsesjonsprosessen. I juni 2021 sendte Olje- og energidepartementet (OED) et brev til NVE der de åpner for at konsesjonssøknader kan tas/gjenopptas til behandling dersom vertskommunene anmoder om det. 

 

Gamvik kommune fattet vedtak i kommunestyret 16.06.2022 der de anmoder NVE om å starte konsesjonsprosess for prosjektet. Oppdatert melding med mer detaljert informasjon om foreløpige prosjektplaner, samt et forslag til konsekvensutredningsprogram sendes til NVE i løpet av høsten 2023. 

 

Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables ser deretter for seg å motta det ferdige konsekvensutredningsprogrammet i løpet av vinteren 2023/2024, slik at 2024 kan brukes til relevant feltarbeid. Deretter vil man sende konsesjonssøknad, som kommunen og NVE tar stilling til. 

 

Vi ønsker god dialog med både reindriftsnæringen, kommune, grunneier og lokalsamfunn for å kunne realisere et prosjekt som kan gi både økt aktivitet i eksisterende næringer, og sikre nye lokale og varige arbeidsplasser i 25-30 år.  

Prosjektets størrelse er inntil 450 MW, og estimert årlig produksjon er ca. 1600 GWh. Prosjektet kan gi inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Produksjonsavgift er en særavgift for landbasert vindkraft som er foreslått til 2,3 øre/kWh i Statsbudsjettet for 2024. I tillegg har Regjeringen foreslått at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh avsettes til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken. Våre vurderinger gir derfor et foreløpig estimat på ca. 80 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet, fordelt på eiendomsskatt, produksjonsavgift og beløp avsatt til lokale formål (*).

Kontaktpersoner i dette prosjektet er: 

Egon Leonhardsen, egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no 
Pål Gjesdal, pal.gjesdal@fredolsen.com 

(*) Tallene er foreløpige, og vil variere med produksjon, investeringskostnad og eventuell innføring av beløp til lokale formål.

Kart over området

Kart Hjemmeside Digermulen