Logo Renewables Neg
Fallback 03

Gilja

Gilja vindkraftverk er planlagt i Gjesdal kommune i Rogaland. Konsesjonen er for 135 MW installert kapasitet med en estimert årlig produksjon på 435 GWh. Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til omlag 21750 norske husholdninger.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 24
Location Gjesdal, Rogaland
Installed capacity 135 MW

Det planlagte vindkraftverket

Konsesjonssøknaden for Gilja ble sendt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i april 2008, og søknaden ble innvilget den 26. juni 2013.

Det 15 km2 store planområdet er eid av flere, lokale grunneiere, og vi har inngått grunneieravtaler med disse. Konsesjonssøknaden gjelder for 135 MW installert kapasitet. Den årlige produksjonen er estimert til 435 GWh, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket til omlag 21 750 norske husholdninger.

Vindressursene på området har blitt modellert, og resultatene viste at det er utmerkede vindforhold på Gilja. Det planlagte vindkraftverket vil trolig bli knyttet opp til regionalnettet på tettstedet Gilja via en 6-8 km 132 kV produksjonsradial til en ny oppkoblingsstasjon.

For å kunne starte bygging, er prosjektet avhengig av at Lyse Elnett får konsesjon til å oppgradere regionalnettet til 132 kV. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente søknaden om oppgradering, og ny trasé, i januar 2019. Bl.a. Gjesdal kommune klaget på vedtaket. NVE oversendte sin vurdering av klagene til Olje- og energidepartementet (OED) i mars 2019. Per juni 2021 har ikke OED behandlet klagen.

I anleggskonsesjonen fra NVE var det krav om driftsstart innen 31.12.2021. FOR søkte NVE om forlenget frist for idriftsettelse i oktober 2019. NVE avslo søknaden og oversendte den til OED i april 2020. OED har behandlet og avslått klagen.

Gilja Vindkraftverk er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen da området hvor kraftverket er planlagt bygget er definert som landbruk, natur og friluftsområde.  Gjesdal kommune har avslått dispensasjonssøknaden, og FOR har anket avslaget til Statsforvalteren i Rogaland.

Aktuelle dokumenter

Kart over området