Logo Renewables Neg
Fallback 03

Nycklemossen

Den planerade vindparken är belägen cirka 5 km norr om Rockneby i Kalmar kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 16
Location Nycklemossen, Kalmar kommun

Den planerade vindparken

Under december 2023 inlämnas tillståndsansökan för vindpark Nycklemossen till länsstyrelsen i Kalmar. Ansökan omfattar upp till 16 vindkraftverk där varje vindkraftverk kan vara upp till 270m högt, räknat när rotorbladet pekar uppåt (dess högsta position).

 

Vindpark Nycklemossens utformning har föregåtts av två års kartläggning av bland annat områdets naturmiljöer, fågelliv, växt- och djurliv, kulturvärden och landskapsbildsvärden. Kartläggningen, som har skett under 2022 och 2023, har även inkluderat en omfattande samrådsprocess med kommuner, länsstyrelse, myndigheter, föreningar och organisationer. Under våren 2023 hölls samråd med alla närboende och allmänhet genom direkta utskick till alla fastighetsägare inom 3 km från vindparken, annonsering i tidningar och en samrådsutställning i Fagerhult Bygdegård. Synpunkterna har övervägts och finns redovisade i en samrådsredogörelse, vilken också utgör en del av beslutsunderlaget.

Fagerhult Bygdegård
Samrådsutställning NYMOS

För vindparken finns två alternativa utformningar, där bolaget i första hand yrkar på att tillstånd meddelas för 16 vindkraftverk. Om det anses att 16 vindkraftverk inte kan beviljas tillstånd så yrkar bolaget istället att tillstånd beviljas för 10 vindkraftverk.

Ansökan

Ansökningshandlingarna är omfattande och är i sin helhet inlämnade till prövningsmyndigheten varifrån man kan begära ut offentliga handlingar. Under rubriken dokument ligger kartor, fotomontage, hinderljusanimering och vissa rapporter. Övrigt material delas inte av oss som bolag, utan får begäras av prövningsmyndigheten.

För frågor som rör ansökan eller projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables:

Johan Lindberg: 073-066 93 48 alt. johan.lindberg@fredolsen.com   

Sveriges elbehov

Den planerade vindparken vid Nycklemossen skulle, om 16 vindkraftverk uppförs, kunna producera ca 330 GWh per år. Det är en produktion som årligen motsvarar elförbrukningen hos 16 500 villor, om varje villa beräknas konsumera 20 000 kW/år.  Det är därmed ett betydande bidrag till uppfyllandet av Sveriges och Europas energipolitiska mål.

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Fotomontage och hinderljusanimering

För båda utformningarna finns det fotomontage och hinderljusanimering, se under rubriken Dokument. I landskapet finns även uppförda vindkraftverk som delvis blir synliga i såväl vissa fotomontage som i hinderljusanimering. För hinderljusanimeringen finns även en film som illustrerar hur det ser ut idag, dvs. ett noll-alternativ där Nycklemossen inte är uppfört.

 Hinderljusanimeringen är skapad från Revudden.

Hinderbelysningsbeskrivning

Dokument