Logo Renewables Neg
Fallback 03

Nycklemossen

Den planerade vindparken är belägen cirka 5 km norr om Rockneby i Kalmar kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 16
Location Nycklemossen, Kalmar kommun

Den planerade vindparken

Det har under åren 2022 och 2023 genomförts ett stort antal utredningar och inventeringar. Under våren och försommaren 2023 har även samråd genomförts för det planerade projektet.

Den information och de synpunkter som inkommit under samrådet utgör, tillsammans med resultatet från alla utredningar, en viktig grund för att skapa en slutlig utformning av projektet.

Under samrådet beskrevs att vindparken som mest kommer att omfatta 16 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270 meter. Nu efter det att alla samrådssynpunkter mottagits sker ett intensivt arbete med att skapa en slutlig utformning. Under detta arbete kan vindparken slutligen omfatta färre och lägre vindkraftverk, men inte fler eller högre vindkraftverk.

En tillståndsansökan är planerad att lämnas in under december 2023.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables:
Johan Lindberg: 073-066 93 48 alt. johan.lindberg@fredolsen.com   

Samråd

Fred. Olsen Renewables önskade eventuella samrådssynpunkter inlämnade senast den 31 maj 2023. Vi vill tacka alla som har delat med sig av synpunkter och lokal kunskap.

Under två eftermiddagar, tisdag och onsdag 18-19 april, hölls en samrådsutställning i Fagerhult Bygdegård. Alla som önskade kunde ta del av information och prata med representanter från Fred. Olsen Renewables och miljökonsultbolaget Sweco Sverige AB. Till utställningen kom sammanlagt 77 besökare.

Utställningsmaterialet finns längre ned på sidan under rubriken Dokument. Där finner du även samrådshandlingen.

Fagerhult Bygdegård
Samrådsutställning NYMOS

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Dokument