Logo Renewables Neg
Fallback 03

Orreklint

Den planerade vindparken är belägen cirka 2 kilometer syd/sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka 12 kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun.

Status Development
No. of turbines Max. 23
Location Orreklint, Oskarshamn och Västervik kommuner
Installed capacity 142 MW

Den planerade vindparken

Vindparken kommer att som mest omfatta 23 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 270 meter. Det innebär att det kan byggas färre, men inte fler, än 23 vindkraftverk. Det innebär också att totalhöjden, det vill säga när ena vingen på vindkraftverket står rakt upp, inte kommer att bli högre än 270 meter. Det är dock möjligt att bygga lägre.

Under perioden november 2022 till januari 2023 genomförs samråd och en tillståndsansökan planeras att lämnas in under december 2023.

Samrådsmaterial så som samrådshandling finns att ladda ned längre ned på sidan under rubriken ”Dokument”.

Lokaliseringen av vindpark Orreklint har föregåtts av en kommunövergripande analys av förutsättningarna för etablering av vindkraft i Åtvidaberg kommun. Beaktat viktiga aspekter så som minst 1000 meter mot bebyggelse, utpekade Riksintressen, gällande översiktsplan, försvarsintressen  och vindresursen är projektet lokaliserat där det finns bäst förutsättningar. Beaktat nämnda aspekter och i syfte att tillgodose ett effektivt nyttjande av vindresursen har projektområdet även utökats mot söder i Västerviks kommun.

Med 23 vindkraftverk beräknas vindparken kunna producera cirka 480 000 000 kWh per år. Detta motsvarar elförbrukningen för cirka 24 000 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh.

Samråd

Fred. Olsen Renewables bjuder in till en samrådsutställning i form av öppet hus. Du är välkommen att ta del av utställningen, ställa frågor och prata med representanter från både Fred. Olsen Renewables och Sweco.   

Tid: tisdag & onsdag 6-7 december kl 15.00– 20.00 
Plats: Bygdegården Bykupan i Falerum, Gärdserumsvägen 3, 597 97 Åtvidaberg.

Det går även bra att ta del av information om projektet via den samrådshandling och samrådsutställning som tagits fram, vilket finns tillgänglig längre ned på sidan under rubriken ”Dokument”.

Så här lämnar du information eller synpunkter (samrådsyttrande) 

Vi önskar att du i första hand lämnar ditt yttrande skriftligt så att sammanställningen av ditt yttrande blir så saklig och korrekt som möjligt i kommande samrådsredogörelse.  

Skriftliga yttranden lämnas till orreklint@sweco.se alternativt till: Sweco, Att: Maria Flink, S:t Larsgatan 16, 582 24 Linköping. Märk ditt meddelande med "Vindpark Orreklint".  

Yttranden ska vara Sweco tillhanda senast den 15 januari 2023. 

Om du har frågor 

För frågor som rör samrådet eller miljöaspekter är du välkommen att kontakta Sweco: Maria Flink: 070-824 11 60 alt. maria.flink@sweco.se

För frågor som rör projektet i övrigt är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables: Staffan Svanberg; 090-10 82 84 alt. Staffan.svanberg@fredolsen.se   

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Dokument