Logo Renewables Neg
Fallback 03

Orreklint

Den planerade vindparken är belägen cirka 2 kilometer syd/sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka 12 kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines 13
Location Orreklint, Åtvidaberg och Västerviks kommuner
Installed capacity 85 MW

Den planerade vindparken

Under december 2023 lämnas tillståndsansökan för vindpark Orreklint in till länsstyrelsen i Östergötland. Ansökan omfattar upp till 13 vindkraftverk med en totalhöjd  om upp till som mest 270 meter (räknat när rotorbladet pekar rakt uppåt).

Utformningen av Vindpark Orreklint har föregåtts av en omfattande kartläggning av områdets förutsättningar för vindkraft under en treårsperiod (2021-2023). Kartläggningen har bland annat innefattat fältinventeringar och utredningar av naturvärden, fågel- och djurliv, kulturvärden och landskapsbildsvärden.

Arbetet har även inkluderat en omfattande samrådsprocess. I december 2022 hölls samråd med närboende och allmänhet genom direkta brevutskick till alla fastighetsägare inom minst 3 kilometer från vindparken, annonsering i tidningar och en samrådsutställning i bygdegården Bykupan. Samråd har även skett med kommuner, länsstyrelse, myndigheter, föreningar och organisationer. Synpunkterna har övervägts och finns redovisade i en samrådsredogörelse, vilken också utgör en del av beslutsunderlaget.

Ansökan

Ansökningshandlingarna är omfattande och är i sin helhet inlämnade till prövningsmyndigheten varifrån man kan begära ut offentliga handlingar. Under rubriken Dokument ligger kartor, fotomontage, hinderljusanimering och vissa rapporter. Övrigt material delas inte av oss som bolag, utan får begäras av prövningsmyndigheten.

För frågor som rör ansökan eller projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables:

Staffan Svanberg: 073-842 12 32 alt. staffan.svanberg@fredolsen.se  

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Fotomontage och hinderljusanimering

Under rubriken Dokument finns framtagna fotomontage som visar hur vindpark Orreklint kan komma att synas från representativa platser i det omgivande landskapet. Det finns även en hinderljusanimeringen (en film) som illustrerar hur hinderljusen kan komma att synas från fotopunkt Tjustleden syd. 

Dokument