Logo Renewables Neg
Fallback 03

Orreklint

Den planerade vindparken är belägen cirka 2 kilometer syd/sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka 12 kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 23
Location Orreklint, Åtvidaberg och Västerviks kommuner
Installed capacity 142 MW

Den planerade vindparken

Vindparken kommer att som mest omfatta 23 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270 meter. Det innebär att en slutlig utformning av vindparken kan omfatta betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk.

Under perioden november 2022 till januari 2023 har samråd med myndigheter och allmänhet genomförts i ett tidigt projektskede. Den information och de synpunkter som inkommit under samrådet beaktas i den fortsatta projektutvecklingen. Se gärna vår insändare som publicerades i Corren 31 januari 2023, du finner den under ”Dokument” nedan.

En tillståndsansökan är planerad att lämnas in under december 2023.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables: 
Staffan Svanberg; 090-10 82 84 alt. Staffan.svanberg@fredolsen.se   

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Dokument