Logo Renewables Neg
Fallback 03

Palojärvi

Fred. Olsen Renewables AB utreder förutsättningarna för etablering av ny vindpark i Norrbotten

Fred. Olsen Renewables AB undersöker möjligheterna till etablering av en vindpark benämnd Palojärvi, cirka 12 kilometer väster om Haparanda, Haparanda stad, Norrbottens län.  Vindparken kan ge ett viktigt bidrag till det kommande ökade elbehovet i länet i och med den gröna omställningen av industrin.  

Till följd av elektrifieringen av järn- och stålindustrin i länet förväntas en stor ökning av elbehovet i de norra delarna av Sverige fram till år 2045. Projektet Palojärvi vindpark har potential att bidra till den kommande energiomställningen, där lokal, fossilfri elproduktion är bra utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Området Palojärvi är beläget ca 12 kilometer väster om Haparanda tätort. Projektet, som befinner sig i ett tidigt skede, omfattar maximalt 54 vindkraftverk som ger en årsproduktion om 1,3 TWh. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planen är att lämna den till prövningsmyndigheten efter årsskiftet 2024/2025. 

I dagarna påbörjas samrådsprocessen som inleds med myndighetssamråd. Processen fortgår under våren/sommaren 2024 med fortsatta samråd med övriga intressenter. Det planeras även för en samrådsutställning för närboende och allmänhet under försommaren. Mer information om samrådet samt projektet i helhet kommer att skickas ut till särskilt berörda, annonseras i tidningar samt finnas tillgängligt på bolagets websida under maj månad. 

För mer information, kontakta:  

Per Anders Östling, projektledare, e-post: per.anders.ostling@fredolsen.com, tel: 070-546 23 29 

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 54
Location Haparanda stad
Max tip height 330

Aktuella dokument