Logo Renewables Neg
Picture1

Frägnberget

Den planerade vindparken är belägen cirka 3 km norr om Överhogdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 27
Location Frägnberget, Härjedalens kommun

Den planerade vindparken

Vindparken kommer att som mest omfatta 27 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270 meter. Det innebär att en slutlig utformning av vindparken kan omfatta betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk.

Under perioden mars 2023 till juni 2023 genomförs samråd i ett tidigt projektskede. Den information och de synpunkter som inkommit under samrådet utgör en viktig grund för den fortsatta projektutvecklingen. En tillståndsansökan är planerad att lämnas in under 2024.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables:

Måns Sandberg: 073-800 34 16 alt. mans.sandberg@fredolsen.com  

Samråd

Fred. Olsen Renewables bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för att informera om, samt inhämta information och synpunkter på den planerade vindparken. Samrådet genomförs med en samrådsutställning i form av öppet hus, där du har möjlighet att ta del av information och prata med representanter från Fred. Olsen Renewables och miljökonsultbolaget WSP Sverige AB.

Samrådsutställning och öppet hus

Tid: torsdag 4 maj kl. 15.00– 20.00
Plats: Bygdegården i Överhogdal (Överhogdal 718, 842 97 Ytterhogdal)

Underlaget för samrådet (Samrådsunderlag) finner du längst ned på sidan under rubriken Dokument.

Har du frågor, vill lämna ett yttrande eller önskar få samrådshandlingen skickad till dig, kontakta vår projektledare Måns Sandberg enligt nedan. Märk yttrandet med ”Frägnberget”. Yttranden ska vara oss tillhanda senast den 15 juni 2023.

mans.sandberg@fredolsen.com
073-800 34 16

Fred. Olsen Renewables AB
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot förnyelsebara energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller gas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska förnyelsebara energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

Dokument och fotomontage