Logo Renewables Neg
Fallback 03

Långhult

Den planerade vindparken är belägen cirka 15 km väster om Taberg i Jönköpings kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 30
Location Långhult, Jönköpings och Gislaveds kommuner
Max tip height 270 m

Samråd

Under perioden november 2023 till januari 2024 genomfördes avgränsningssamråd i ett tidigt projektskede. Samråd genomfördes delvis genom en öppen samrådsutställning i Norra Unnaryds församlingshem under två eftermiddagar och kvällar, onsdag och torsdag 6-7 december. Vi vill tacka alla som kom till utställningen eller på annat sätt deltagit i samrådet. Den information och de synpunkter som inkommit under samråder utgör en viktigt grund för den fortsatta projektutvecklingen.

Utställningsmaterialet från samrådet finns fortsatt att tillgå längre ned på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

20231206 141401

Den planerade vindparken

Vindparken består av två delområden, Långhult i norr och Lunnarsbo i söder och kommer som mest att omfatta 30 vindkraftverk. En slutlig utformning av vindparken kan omfatta betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk.

Under 2024 fortsätter projektutvecklingen och ett flertal utredningar och inventeringar kommer att genomföras i syfte att utreda förutsättningarna för vindkraft inom de två delområdena. Bland annat kommer riktade utredningar avseende naturvärden, fågelliv och kulturmiljö att genomföras.

En tillståndsansökan planeras att som tidigast kunna lämnas in under vintern 2024.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables projektledare Staffan Svanberg: 073-842 12 32 alternativt staffan.svanberg@fredolsen.se

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller naturgas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Dokument