Logo Renewables Neg
Fallback 03

Långhult

Den planerade vindparken är belägen cirka 15 km väster om Taberg i Jönköpings kommun.

Type Wind
Status Development
No. of turbines Max. 30
Location Långhult, Jönköpings och Gislaveds kommuner
Max tip height 270 m

Samråd

Fred. Olsen Renewables bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för att informera om, samt inhämta information och synpunkter på den planerade vindparken. Samrådet genomförs med en samrådsutställning i form av öppet hus, där du har möjlighet att ta del av information och prata med representanter från Fred. Olsen Renewables och miljökonsultbolaget Sweco Sverige AB.

Samrådsutställning och öppet hus

Tid: onsdag och torsdag 6-7 december kl. 15.00–20.00
Plats: Norra Unnaryds församlingshem (Norra Unnaryd 16, 560 25 Bottnaryd)

Underlaget för samrådet (Samrådsunderlag) finner du längst ned på sidan under rubriken Dokument.

Har du frågor, vill lämna ett yttrande eller önskar få samrådshandlingen skickad till dig kontakta: SM_SE_Vindpark_Langhult@sweco.se eller Sweco, S:t Larsgatan 16, 582 24 Linköping. Märk yttrandet med ”Långhult”. Yttranden ska vara Sweco tillhanda senast den 31 januari 2024. 

Lämna gärna synpunkter direkt via det digitala yttrandeformuläret Vindpark Långhult (arcgis.com).

Den planerade vindparken

Vindparken består av de två delområdena Långhult och Lunnarsbo. Tillsammans kommer delområdena att som mest omfatta 30 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270 meter. En slutlig utformning av vindparken kan omfatta betydligt färre och lägre, men inte fler eller högre vindkraftverk.

Under perioden november 2023 till januari/februari 2024 genomförs avgränsningssamråd i ett tidigt projektskede. Den information och de synpunkter som inkommer under samrådet utgör en viktig grund för den fortsatta projektutvecklingen.

En tillståndsansökan kan som tidigast lämnas in under december 2024.

För frågor som rör projektet är du välkommen att kontakta Fred. Olsen Renewables: 
Johan Lindberg: 073-066 93 48 alt. johan.lindberg@fredolsen.com           

Sveriges elbehov

Samhället står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. Fossila och ändliga energikällor så som kol, olja och gas måste fasas ut mot fossilfria energikällor för att bromsa upp klimatförändringen.

I Sverige finns inte heller någon inhemsk produktion av kol, olja eller naturgas, vilket idag gör oss beroende av import. När tillgången begränsas så ökar priset på importen. Elektrifieringen minskar utsläpp av koldioxid och beroendet av utländsk kol, olja och gas, samtidigt som industriell konkurrenskraft och välfärd säkras.

Vi har i Sverige goda tillgångar på förnyelsebara naturresurser. En omställning till ett mer elektrifierat samhälle, där elen produceras lokalt och med inhemska fossilfria energikällor, är därför bra både utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Elkonsumtionen i Sverige har under de senaste 40 åren varit jämn, med enbart små avvikelse runt 140 TWh. Den inhemska elproduktionen har också varit stabil och motsvarat eller överstigit konsumtionen på årsbasis.

När de fossila bränslena ersätts med el beräknas den inhemska elkonsumtionen öka väsentligt. Industrins omställning kräver mycket el och konkurrenskraften ökar om elpriset är lågt. Det finns osäkerheter i att prognostisera ett framtida elbehov, men flera bedömningar pekar på en kraftig ökning av elbehovet under de kommande åren.

Vindkraften kommer att vara ett viktigt kraftslag i energimixen för att möta elbehovet.

På Fred. Olsen Renewables har vi en stark drivkraft att utveckla förnybar energi inte bara som affärsmodell utan med genuin vilja att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle
-Anders Bade, VD Fred. Olsen Renewables

Dokument