Logo Renewables Neg
Fallback 03

Laksefjorden vindkraftverk

Laksefjorden vindkraftverk er planlagt i Lebesby kommune i Finnmark, og er lokalisert på halvøya mellom Eidsfjorden og Mårøyfjorden. Prosjektområdet er allerede regulert til vindkraftformål, da reguleringsplanen ble godkjent i Lebesby kommunestyre 18.10.05

Status Development
Prosjektområde 14 km2
Kommune Lebesby, Finnmark

Ren og grønn energiproduksjon kan gi økt aktivitet i eksisterende næringer og sikre nye, varige arbeidsplasser i 25-30 år

Det ble søkt om konsesjon for vindkraftprosjektet allerede tilbake i 2005, men kapasitetsmangel i det sentrale ledningsnettet førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke hadde mulighet til å behandle søknaden. På grunn av at en ny 420 kV kraftledning er under konsesjonsbehandling hos NVE er det nå aktuelt å gjenoppta konsesjonsprosessen. I juni 2021 sendte Olje- og energidepartementet (OED) et brev til NVE der de åpner for at konsesjonssøknader kan tas/gjenopptas til behandling dersom vertskommunene anmoder om det.

Lebesby kommune fattet vedtak i kommunestyret 22.03.2022 der de anmoder NVE om å gjenoppta konsesjonsprosessen. Høsten 2022 vil derfor Fred. Olsen Renewables levere en prosjektbeskrivelse til NVE som inneholder mer detaljert informasjon om foreløpige prosjektplaner, samt et forslag til revidert konsekvensutredningsprogram. Ifølge NVEs skisse til prosess planlegges det offentlig høring av denne prosjektbeskrivelsen høsten 2022. Prosjektbeskrivelsen legges også ut på denne siden når den sendes NVE.

Fred. Olsen Renewables ser deretter for seg å motta det ferdige konsekvensutredningsprogrammet før sommeren 2023, slik at 2023 kan brukes til relevant feltarbeid. Deretter vil man sende konsesjonssøknad, som kommunen tar stilling til.

Vi ønsker god dialog med både reindriftsnæringen, kommuner og lokalsamfunn for å kunne realisere et prosjekt som kan gi både økt aktivitet i eksisterende næringer, og sikre nye lokale og varige arbeidsplasser i 25-30 år. Prosjektet kan gi inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Produksjonsavgift ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, og er en særavgift for landbasert vindkraft. Avgiften ble iverksatt fra juli 2022, og vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon.

Kontaktpersoner i Fred. Olsen Renewables for dette prosjektet er:

Pål Gjesdal, pal.gjesdal@fredolsen.com
Kjetil Bjørndalen Traaen, kjetil.traaen@fredolsen.com