Logo Renewables Neg
Mårøya2

Laksefjorden vindkraftverk

Laksefjorden vindkraftverk er planlagt i Lebesby kommune i Finnmark, og er lokalisert på halvøya mellom Eidsfjorden og Mårøyfjorden. Den vestlige delen av prosjektområdet er allerede regulert til vindkraftformål, med reguleringsplan godkjent i Lebesby kommunestyre i 2005.

Laksefjorden vindkraftverk utvikles i et samarbeid mellom Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables AS (FOR), Samarbeidet mellom FK/FOR innebærer utvikling, bygging, drift og eierskap.

Logoer (2)
Status Development
Installed capacity 450 MW
Prosjektområde Ca. 28 km2
Kommune Lebesby, Finnmark

Ren og grønn energiproduksjon kan gi økt aktivitet i eksisterende næringer og sikre nye, varige arbeidsplasser i 25-30 år

Det ble søkt om konsesjon for Laksefjorden vindkraftverk allerede tilbake i 2005, men kapasitetsmangel i det sentrale ledningsnettet førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke behandlet søknaden. På grunn av at en ny 420 kV kraftledning er under konsesjonsbehandling hos NVE er det nå aktuelt å gjenoppta konsesjonsprosessen. I juni 2021 sendte Olje- og energidepartementet (OED) et brev til NVE der de åpner for at konsesjonssøknader kan tas/gjenopptas til behandling dersom vertskommunene anmoder om det. 

Lebesby kommune fattet vedtak i kommunestyret 22.03.2022 der de anmoder NVE om å starte konsesjonsprosess for prosjektet. Den 01.03.2023 sendte Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables melding til NVE som inneholder mer detaljert informasjon om foreløpige prosjektplaner, samt et forslag til konsekvensutredningsprogram. 

Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables ser deretter for seg å motta det ferdige konsekvensutredningsprogrammet før sommeren 2023, slik at 2023 kan brukes til relevant feltarbeid. Deretter vil man sende konsesjonssøknad, som kommunen og NVE tar stilling til. 

Vi ønsker god dialog med både reindriftsnæringen, kommune, grunneier og lokalsamfunn for å kunne realisere et prosjekt som kan gi både økt aktivitet i eksisterende næringer, og sikre nye lokale og varige arbeidsplasser i 25-30 år.  

Prosjektets størrelse er inntil 450 MW, og estimert årlig produksjon er ca. 1600 GWh. Prosjektet kan gi inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt, produksjonsavgift og naturressursskatt. Produksjonsavgift ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, og er en særavgift for landbasert vindkraft. Avgiften på 1 øre ble iverksatt fra juli 2022, men er foreslått doblet til 2 i Statsbudsjettet for 2023. I tillegg er det foreslått en naturressursskatt på 1,3 øre/kWh, der 1,1 øre/kWh vil tilfalle kommunen og 0,2 øre/kWh vil tilfalle fylkeskommunen. Sistnevnte vil inngå i inntektsutjevningssystemet.  

Våre vurderinger gir derfor et foreløpig estimat på opp mot ca. 90 millioner kroner årlig til Lebesby kommune, fordelt på eiendomsskatt, produksjonsavgift og naturressursskatt (*). 

Kontaktpersoner i dette prosjektet er: 

Egon Leonhardsen, egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no 
Pål Gjesdal, pal.gjesdal@fredolsen.com 

(*) Tallene er foreløpige, og vil variere med produksjon, investeringskostnad og eventuell påvirkning fra inntektsutjevningssystemet.

Aktuelle dokumenter

Kart over området

Kart