Logo Renewables Neg
IMG 5408 Photomontage

Vågå energipark

Vågå energipark, som kombinerer vind- og solkraft, er planlagt i Vågå kommune som et bidrag til å øke kraftproduksjonen i Innlandet.

Hvem står bak prosjektplanene?

Fred. Olsen Renewables er et norskeid selskap som utvikler, bygger, drifter og eier anlegg innenfor fornybar energi. Selskapet har over 30 års erfaring, og innehar i dag majoritetseierskap i 12 storskala vindkraftverk i Skottland, Sverige og Norge.

Lokal styring

I denne type prosjekter er det viktig å involvere kommunene og gi lokal styring av prosjektet. Etter oppfordring fra Vågå kommune, har vi invitert det lokale energikonsernet, AS Eidefoss inn på eiersiden. Dersom energikonsernet blir med på eiersiden, sikrer vi ytterligere lokal involvering og medvirkning, i tillegg til verdiskaping.

AS Eidefoss eies av kommunene Vågå, Lom, Lesja, Dovre og Sel, og har ikke tatt standpunkt i prosjektet per dags dato. Hvorvidt man skal bygge vind- og solkraft i Vågå er en beslutning som tas av lokalsamfunn og politikere.

En mulig eierskapsmodell kan være at Vågå og de resterende kommunene, igjennom eierskapet i Eidefoss, eventuelt få eierskap på 49 prosent i en vindkraftkonsesjon og en rettighet til 49% eierandel av Vågå energipark. Dersom Eidefoss blir eier, og ikke ønsker å realisere hele sin andel av energiparken, vil de selv kunne velge hvem de vil ta inn som partnere til dette. Eidefoss kan beholde eierandelen i konsesjonen selv om man skulle ta med partnere til realisering av selve energiparken. Denne eierskapsmodellen sikrer derfor demokratisk kontroll for lokalmiljøet.

En stor mulighet for Vågå kommune

Vågå energipark vil gi store årlige inntekter til kommunen, samt varige arbeidsplasser. De samlede kommunale inntektene fra de 47 vindturbinene er estimert til å være på ca. 1,6-2,0* milliarder kroner over de første 30 årene, basert på våre beregninger med forventet rammeverk og kostnader/inntekter. Våre beregninger viser også at prosjektet vil betale offentlige nettavgifter på ca. 700 millioner over denne perioden, og at staten vil ta inn ca. 7 milliarder gjennom inntektsskatt og grunnrenteskatt**. Som annen kraftproduksjon vil også eventuell solkraft gi ytterligere kommunale inntekter i fremtiden. Dersom samme mengde kraft som Vågå energipark produserer skal produseres med atomkraft eller havvind, kan det koste samfunnet mellom 4 og 11 milliarder i subsidier. Prosjektområdet er lokalisert nord for Vågåmo og sør for Jønndalen, i fjellområdet rundt Storhøe og Brånåhøe.

* Intervall basert på både et konservativt investeringsbeløp som er 25% lavere enn dagens kostnadsnivå,
og et investeringsbeløp basert på dagens marked. Beløp i 2024-priser.
** Det er innført grunnrenteskatt på vindkraft fra 2024. Dette kan gjøre prosjektet ulønnsomt.​

Kart Prosjektområde

 

Det skisserte området til høyre er på 29 km² og valgt ut basert på en rekke kriterier relatert til natur-, miljø- og samfunnsinteresser. Vi har foreløpig ikke nok informasjon til å lage et endelig planområde for 47 turbiner, og derfor er skissen ca. 9 km² større enn nødvendig for turbinantallet. En konsekvensutredning vil gi oss nødvendig informasjon til å nedskalere området. Det kan også være at vi ender opp med et mindre område og færre enn 47 turbiner, men vi antar at vi minst vil trenge et planområde på ca. 6 km² med plass til ca. 15 vindturbiner for å kunne realisere et prosjekt. Prosjektet er i en tidlig fase og trenger aksept fra både grunneiere og kommune før man starter en konsekvensutredning. Området var ikke ekskludert i forbindelse med NVEs arbeid med nasjonal ramme i 2019, og i tillegg til å være utenfor nasjonalt villreinområde virker området å være svært lite, om enn i det hele tatt, i bruk av villreinen i regionen.

Vindturbinene kan ferdigstilles i 2030. Deretter ønsker vi en gradvis utbygging av solceller, der vi i første omgang ser for oss å søke om et solkraftområde som representerer et areal tilsvarende ca. 150-200 mål. Utbygging av solkraft forutsetter også at grunneiere og kommune ønsker dette.

Slik kan det se ut

Anlegget vil være synlig for omgivelsene. Vi har laget flere foreløpige illustrasjoner på hvordan anlegget kan se ut fra ulike deler av Vågå. Disse vil oppdateres etter hvert som prosjektet modnes. Foreløpig er antall turbiner, størrelse, og plassering basert på innledende studier, og vil endre seg som følge av ny kunnskap og dialog med kommune, grunneiere og lokalsamfunn. På prosjektsiden kan du følge med på hvordan kraftverket kan se ut etter hvert som prosjektet utvikler seg. De foreløpige illustrasjonene inkluderer vindturbiner med en totalhøyde på 200 meter, og er utarbeidet for at lokalsamfunnet skal få en forståelse av hvilken visuell påvirkning disse kan gi. Etter hvert som prosjektet modnes vil man kunne lage visualiseringer som også omfatter veitrasé, oppstillingsplass og eventuelle solcelleområder, men dette er et mer omfattende arbeid som også krever mer kunnskap om blant annet aktuelle veitraséer.

IMG 5408 Photomontage
Bildet viser fotomontasje av hvordan prosjektet kan se ut fra Øvre Nordheradsvegen

Visualiseringer av det planlagte hybridkraftverket kan lastes ned fra lenken under.
Visualiseringer

Foreløpige nøkkeltall

Prosjektet har et forventet prosjektareal på 19-21 km² som skal defineres gjennom dialog med grunneiere og kommune. Et slikt areal kan ha plass til 47 turbiner. De direkte inngrepene (som veier og oppstillingsplass for turbinene) vil være på ca. 3% (ca. 0,63 km²) av dette arealet.

 • Antall turbiner: ca. 47*
 • Antatt årlig produksjon fra vindturbiner: ca. 1030 GWh*
 • Turbinhøyde: ca. 200-250 m totalhøyde
 • Ferdigstilt: Vindturbinene kan stå klare i 2030. Solkraftutbyggingen kan komme gradvis etter dette.
 • Forventet konsesjonsperiode: 30 år. (Konsesjonsperiode er den tiden det kan bli gitt tillatelse til at vindturbinene kan stå. Etter det må det søkes på nytt.)

*Blir prosjektarealet mindre, vil det bli færre turbiner og mindre produksjon

Vil det bli ringvirkninger?

Ja, dersom kommunen vedtar å bygge et kombinert vind- og solkraftverk i Vågå, vil det gi betydlige årlige inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift. Endelig prosjektstørrelse vil være med å påvirke disse tallene, og foreløpige tall for antall turbiner, produksjon og kommunale inntekter er basert på en full utbygging av vindkraft-delen.

Kommunale inntekter

Prosjektet kan gi en inntekt på ca. 55 millioner kroner årlig til Vågå kommune gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift fra vindkraft*. Dette betyr mer til velferd i kommunen. Eventuelle inntekter fra solkraft kan komme i tillegg, og kan ved 169 MW solkraft gi 7 millioner årlig. Med disse forutsetningene får man en totalinntekt til kommunen på ca. 62 millioner kroner årlig.

*Forutsetninger: - 7 promille i eiendomsskatt - 2,3 øre/kWh i produksjonsavgift for vindkraft - Investeringsbeløp 25% lavere enn hva vi ser i dagens marked

Verdiskapning i anleggsfase

Vindkraftverket vil ha en estimert investeringskostnad på ca. 1,8 milliarder kroner. Erfaringer fra andre prosjekter viser at rundt 30 prosent av dette er kostnader knyttet til anleggsarbeid som kan gjøres av lokale/ regionale/ nasjonale aktører. Investering i solkraft som eventuelt kommer i tillegg, kan gi ytterligere lokal/regional/nasjonal verdiskaping fra prosjektet.

Verdiskaping i driftsfase

Et kraftverk krever regelmessig service og tilsyn. Det betyr flere lokale jobber. For denne type prosjekt med ca. 47 vindturbiner og eventuelle solceller, vil det anslagsvis kreve ca. 7-10 ansatte. I tillegg vil det være behov for både produkter og tjenester som kan handles lokalt/regionalt gjennom driftsfasen.

Øvrige offentlige inntekter

Øvrige offentlige inntekter omfatter innmatingstariff som vil følge av
prosjektet, og vil gi ca. 6 millioner kroner i året. I tillegg vil det tilfalle inntektsskatt og grunnrenteskatt fra selskapene, men denne vil variere med strømpriser og et eventuelt overskudd.

Fond for allmennyttige formål

Det er vanlig å etablere et allmennyttig fond for berørte lokalsamfunn, som vil styres av lokale aktører. Slike initiativer
kan for eksempel være:

 • Turstier for ulike bruker grupper
 • Idrettslag eller foreninger
 • Energieffektiviseringsprosjekter

Dette er prosessen for endelig godkjenning av energiparken

I juli 2023 trådte det i kraft nye lover som gir kommunene full bestemmelsesrett i vindkraft- spørsmål. Når kommunene har godkjent vind- og solkraftprosjektet, kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi tillatelse til at vindkraftanlegget faktisk kan bygges. Prosessen frem til endelig godkjenning av prosjektet er skissert under. Det vil være flere offentlige høringer, hvor alle gis mulighet til å si sin mening, før en avgjørelse foreligger.

Prosess

Utvikling av solkraft vil skje stegvis, dersom grunneier og kommune ønsker det

Dersom vi kommer til enighet med grunneierne om solkraft, og kommunen ønsker at både vindturbiner og solceller skal realiseres i området, planlegger vi å installere dette stegvis etter at vindturbinene er i drift. I første omgang ser vi for oss å utnytte et område på ca. 150- 200 mål for solkraft. Erfaringer som både vi, grunneiere og kommune gjør i forbindelse med dette, vil avgjøre om det er aktuelt med utvidelse av solkraft i prosjektområde

Hvorfor er det rasjonelt å bygge vind- og solkraft i samme område?

Å kombinere produksjonen av vindkraft- og solkraft på samme areal er god arealutnyttelse. Det gir mer produksjon innenfor det samme prosjektområdet, og gir en optimal utnyttelse av infrastrukturen som etableres i et slikt prosjekt. Vinden vil variere gjennom året, men overføringsnettet dimensjoneres slik at den kan ta toppene når det blåser som mest. Det betyr at nettet har ledig kapasitet i en stor del av året, og denne kan utnyttes bedre når man kombinerer to energiressurser, der produksjon korrelerer motsatt med hverandre med tanke på sesongvariasjoner. Vinden blåser mest på vinteren, og da er det minst sol. På sommeren hvor det blåser mindre er det derimot flest soltimer.

Vind- og solressurser sammenfaller også på samme areal i Norge pga. topografi. Det er på de åpne, høyereliggende områdene det er god vindressurs, men det er også her det er størst horisont og best solressurs. Hybrid kraftproduksjon med moderne teknologi øker arealutnyttelsen, og gir tre ganger så mye kraft per areal som regulerbar vannkraft, eller to ganger så mye kraft per areal som bygget vindkraft. I tillegg kan et kombinert vind- og solkraftanlegg dele på servicepersonell.

Screenshot 2024 01 16 131207
Sesongprofil for kraftforbruk, vannkrafttilsig, vindkraft på land og solkraft i Norge i forhold til gjennomsnittet. Kilde: NVE

Vind- og solkraft er god distriktsutvikling

Tilrettelegging av vind- og solkraft er god distriktspolitikk som gir store inntekter og verdiskapning i distriktene, og som senker kraftprisene til både befolkning og industri. Tjenesteytende bedrifter i storbyene kan tåle høye kraftpriser, men det gjør ikke alle hjørnesteinsbedriftene i distriktene.

Effektiv arealutnyttelse

På klimatoppmøtet i Dubai i desember (COP28) ble verdens land enige om å omstille seg vekk fra fossile brensler. Frem mot 2050 skal Norge redusere CO₂ utslipp med 90-95%. Mye av dagens utslipp kommer fra forbruk av fossil energi som i dag utgjør ca. 50% av vårt energiforbruk. For å erstatte fossil energi med elektrisk kraft, trenger Norge 40-60 TWh med ny kraftproduksjon. I tillegg kommer ca. 20 TWh økt forbruk. For å produsere 60 TWh med hybrid kraftproduksjon vil det kreve ca. 1 000 km² med prosjektområde. I norsk sammenheng tilsvarer dette arealet enten:

 • 0,3% av totalt landareal
 • 0,7% av arealet som brukes til reindrift
 • 2% av arealet som brukes til skogsdrift
 • 2% av vernet areal • 9% av arealet som brukes til jordbruk
 • 14% av arealet som behøves for å produsere ved
 • 17% av arealet som brukes til vannkraft
 • 30% av arealet brukt til sammenhengende hytteområder eller
 • 200% av arealet som i dag er brukt til vindkraft

Hybrid kraftproduksjon gir en veldig god arealutnyttelse, og kan gi store muligheter for både Vågå kommune og regionen rundt.

Blank
Graf2
Blank

Interessert i mer kunnskap om vind- og solkraft?

Vi håper at fordelene med distriktsutvikling, lokal verdiskaping og inntekter til felleskapet tas i betraktning når man skal avgjøre om man skal undersøke mulighetene for å gjennomføre dette prosjektet. Å gjennomføre en konsekvensutredning vil gi kunnskap for å vurdere fordeler og ulemper før kommunen senere skal ta stilling til prosjektet. Å starte en konsesjonsprosess er ikke et ‘ja til utbygging’ - det er å si ja til å innhente kunnskapen som er nødvendig for eventuelt å kunne si ja på et senere tidspunkt.

Forhåpentligvis har vi gitt svar på noen av dine spørsmål om prosjektet. Om du synes at noe er uklart, svarer vi mer enn gjerne på alt du måtte lure på.

Kontakt: Gaute Tjensvoll, gaute.tjensvoll@fredolsen.com

IMG 5400 Photomontage
Bildet viser fotomontasje av hvordan prosjektet kan se ut fra Jutulheimen.

Hvorvidt man skal bygge vind- og solkraft i Vågå er til slutt en beslutning som tas av lokalsamfunn og politikere. Utbygger og grunneiere legger kun til rette for at lokalsamfunnet kan vurdere denne muligheten, med de fordelene og ulempene dette medfører. Om ikke muligheten vi presenterer er attraktiv nok for lokalsamfunnet med gjeldende rammebetingelser, så vil det ikke bli et prosjekt.

 

Gaute Tjensvoll, prosjektleder for Vågå energipark