Logo Renewables Neg
Shutterstock 1316750345

Melding om Simonstad Solkraftverk på høring

Fred. Olsen Renewables har sendt melding om Simonstad Solkraftverk til NVE.

Meldingen er et dokument som inkluderer foreløpige prosjektplaner, samt et forslag til hva som skal konsekvensutredes før det kan søkes om konsesjon etter energiloven. Solkraftverket er planlagt med installert effekt på 50 MWp, og vil inkludere paneler på et areal opp mot 700 mål. Planområdet på 1100 mål består av skog, lavere åser og småkupert hei. Selve planområdet er en del større enn arealet for monteringen av selve solcellepanelene, og bakgrunnen for dette er justeringer i forhold til topografi, naturtyper og innstrålingssoner. Eksempelvis anvendes ikke veldig kuperte parseller, nordhellinger, myr eller vann. Fred. Olsen Renewables (FOR) sin intensjon er at solkraftprosjekter gjennomføres med minimaliserte terrenginngrep og tilpasninger. Lokaliseringen nord for Simonstad er derfor et bevisst valg, og er resultat av omfattende arealstudier hvor man ser på arealbegrensninger både med tanke på topografiske variasjoner, men også med hensyn til verneområder, friluftsliv, bebyggelse, nettilknytning, etc.

Arealet for Simonstad Solkraftverk omfatter en grunneier som har inngått utbyggingsavtale med FOR.

Åmli kommune er godt orientert om de foreløpige prosjektplanene, og det vil i søknadsfasen fremover etableres dialog med lokalsamfunn og representanter for relevante interesseorganisasjoner.

Dersom prosjektet bygges med 50 MWp kapasitet vil det være en investering på ca. 380 millioner, og Åmli kommune kan forvente ca 2,6 millioner kroner i eiendomsskatt årlig.

«Simonstad Solkraftverk skal planlegges og utredes på en slik måte at en med økt kunnskapsgrunnlag så langt som mulig unngår og reduserer eventuelle interessemotsetninger i forhold til viktige naturverdier og andre prioriterte arealbruksformål. Solkraft vil spille en større rolle i energimiksen fremover, og dette er det tredje solkraftprosjektet vi i FOR starter konsesjonsprosess på i år. Hvis alt går etter planen kan dette prosjektet være i drift i 2028», sier Gaute Tjensvoll, forretningsutvikler i Fred. Olsen Renewables.

Fred. Olsen Renewables sin melding med forslag til konsekvensutredningsprogram er nå på høring, med høringsfrist 15.09.23. Høringsuttalelser sendes inn på NVE sine sider: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=14039&type=A-8

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram