Hycklinge

Status: In consent

Number of turbines: A maximum of 8

Location: approx 20km southeast of Kisa

Map Coordinates: : 57°52'04.4"N 15°56'31.2"E

Den planerade vindkraftsanläggningen Hycklinge är belägen cirka 20 kilometer sydost om Kisa i Kinda kommun, Östergötlands län. Samråd med myndigheter och allmänhet genomfördes under våren 2018. Utifrån samrådssynpunkter och resultat av utredningar av bland annat fågel- och naturvärden har projektet reducerats med 82 % från dess initiala omfattning, från 44 vindkraftsverk till en mindre utbyggnad om maximalt 8 vindkraftsverk. Ansökan om miljötillstånd lämnades in i december 2019 och beslut väntas under 2020.

Dokument

Tillståndsansökan
Bilaga 1 Registreringsbevis
Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Bilagor till MKB

1 Karta översikt
2 Samrådsredogörelse
3 Karta situationsplan
4 Sammanställning av skyddsåtgärder
5 Karta siktanalys vindkraftverk
6 Rapport fotomontage
7 Rapport naturvärdesinventering
8 Rapport artskyddsutredning
9 Rapport Förstudie
10 Rapport Havsörn, kungsörn och berguv (Sekretess)
11 Rapport tjäder och orre (Sekretess)
12 Rapport lommar och rovfåglar (Sekretess)
13 Karta fågelhänsyn (Sekretess)
14 Rapport fladdermöss
15 Rapport arkeologisk utredning
16 Rapport ljud- och skuggberäkning